Stadgar

Stadgar

Antagna 2010-05-12
Reviderade 2011-05-18
Reviderade 2012-05-15
Reviderade 2016-05-30
Reviderade 2018-05-24

§1 Föreningens namn

Gävles Resande Intellektuella Studenter
(nedan benämnt med förkortningen GRIS)

§2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte på Högskolan i Gävle

KAPITEL I

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

§1
Skapa en gemenskap mellan olika studentföreningar, studenter på Högskolan i Gävle samt andra lärosäten.
Anordna resor till andra lärosäten minst en gång per termin under planerade tillfällen/tillställningar.
En anordnad resa av GRiS, är en resa där minst 3 aktiva medlemmar är med och minst en ur styrelsen är med.
Framföra Gävle som ett ryktbart lärosäte med positiva värderingar inom jämställdhet och gemenskap.

§2
GRIS har som syfte att aktivt arbeta efter våra målsättningar på ett lärorikt sätt med gemenskap som grund.

§3
GRIS är politiskt och religiöst obunden.

KAPITEL II

FÖRENINGENS STYRELSE

§1
I spetsen för föreningen står en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och kassör samt det antal övriga ledamöter årsmötet beslutar. Exempel på övriga ledamöter är informationsansvarig, materialansvarig och PR-ansvarig.
Styrelsen väljes på varje läsårs sista periods sista ordinarie sammanträde (årsmötet) för nästkommande läsår.

§2
Styrelsen åligger:

 1. att handhava föreningens sammanträden och till dessa bereda viktiga frågor.
 2. att utöva den direkta ledningen över föreningens verksamhet och förvaltning.
 3. att till årsmötet avge verksamhetsberättelse omfattande styrelsens mandatperiod.
 4. att besluta i alla frågor som inte enligt dessa stadgar bör föreläggas sammanträdet.

§3
Firmateckning:
Teckningsrätt har ordförande, sekreterare och kassör tillsammans där minst 2 firmatecknare måste närvara.

KAPITEL III

FÖRENINGENS SAMMANTRÄDEN

§1
Ordinarie sammanträde bör såvitt möjligt hållas åtminstone varje månad på tid som bestämts av ordföranden.

§2
Vid behov äger ordföranden rätt att sammankalla extra sammanträde, men på vilket endast den fråga som föranledde dess inkallande får behandlas.

KAPITEL IV

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

§1
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, mellan årsmötena har styrelsen fullmakt att besluta om föreningens angelägenheter.

§2
Vid årsmötet väljes revisor, väljs den nya styrelsen, samt redovisas det gångna verksamhets- och budgetåret.

§3
Vid årsmötet beslutas om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, som i denna fråga ej äger rösträtt. Skulle omständigheterna vara sådana att frågan om ansvarsfrihet bordläggs, måste ett extra årsmöte utlysas och hållas senast tre månader senare.

§4
Vid årsmötet fastställes medlems- och reseavgiften för det kommande verksamhetsåret.

§5
Vid årsmötet skall en för årsmötet ordförande väljas, dock ej sittande.

§6
Årsmötet är ej giltigt om mindre än en tiondel av föreningens aktiva medlemmar närvarar.

§7
Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor utom frågor rörande stadgan för vilket särskilt stadgats. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.

§8
Årsmötet skall hållas innan nytt verksamhetsår startar.

KAPITEL V

BESLUT OCH VAL

§1
Medlem äger röst- och initiativrätt samt är till styrelseledamot valbar.

§2
Beslutsmässighet:

 1. Årsmötet är beslutsmässig, om minst en tiondel av föreningens aktiva medlemmar är närvarande.
 2. Övriga sammanträden är beslutsmässiga, om minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
 3. Räkning av antalet deltagare sker vid sammanträdens öppnande om någon så begär.

§3

 1. Beslut fattas med enkel majoritet om annat ej stadgats.
 2. Omröstning sker öppet, om inte medlem begär sluten omröstning.
 3. Sluten omröstning sker med metod i enlighet med mötets vilja.

§4

 1. Ordförande äger, förutom sin egen röst, vid lika röstetal, utslagsröst.
 2. Vid beslut rörande utgifter fordras tre fjärdedelars pluralitet, om kassören motsätter sig förslaget.

§5
Varje medlem äger uppvisa högst två, på sig personligen utställda fullmakter.

§6
Frånvarande medlem nöje sig med de närvarandes beslut.

KAPITEL VI

AVGIFTER OCH REVISION

§1
Medlemsavgiften fastställs vid årsmötet

§2
Styrelsens förvaltning och verksamhet skall för varje verksamhetsår granskas av en revisor, utsedd av det ordinarie årsmötet utom den nya styrelsen.

§3
Föreningens verksamhets- och räkneskapsår fastslås mellan 1 maj och 30 april nästkommande år, i enlighet med Bokföringslagen kap. 3.

KAPITEL VII

STADGEFRÅGOR

§1

 1. Vid tvist om dessa stadgars rätta tolkning, gäller den mening sammanträdet med två tredjedelars pluralitet beslutar biträda.
 2. I annat fall gäller den tolkning styrelsen biträder.

§2
Beslut om ändring av hela eller delar av dessa stadgar tages av två på varandra följande ordinarie sammanträden, av vilka det ena skall vara verksamhetsårets ordinarie årsmöte, med två tredjedelars pluralitet.

KAPITEL VIII

MEDLEMSKAP

§1
Medlem är den som erlagt medlemsavgiften av årsmötets beslutade storlek, samt är studerande eller har studerat vid Högskolan i Gävle, eller är bosatt i Gävle.

§2
Medlemskapet är giltigt så länge man är aktiv medlem. Medlemskapet inaktiveras för den som inte närvarat vid någon av föreningen arrangerade utomstädes resor eller andra av föreningen arrangerade evenemang under en period av två år.

§3
Medlemsförmåner beslutas vid årsmötet.

§4
Endast aktiva medlemmar i föreningen har rätt att köpa föreningströjor.

§5
Endast aktiva medlemmar i föreningen har rätt att åka på resor arrangerade av GRIS.

§6
Personer som suttit ett fullt verksamhetsår i GRiS-styrelse erhåller ett VIP-medlemskap, innebärande att personen har livslångt medlemskap. Personen räknas som aktiv medlem om hen närvarar på årsmöte, åker på en av GRiS-styrelsens anordnade utomstädesfester eller deltar på någon av föreningen övrigt arrangerade evenemang under en period av 1 år.

KAPITEL IX

UPPLÖSNING

§1
Beslut om upplösning av föreningen tages av två på varandra följande ordinarie årsmöten, med fyra femtedelars pluralitet.

§2
Vid upplösning skall föreningens medel tillfalla de aktiva medlemmarna.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka upp