Stadgar

STADGAR

Antagna 2010-05-12
Reviderade 2011-05-18
Reviderade 2012-05-15
Reviderade 2016-05-30
Reviderade 2018-05-24
Reviderade 2019-05 21
Reviderade 2020-05-26

Reviderade 2022-06-13KAPITEL I: FÖRENINGEN

§ 1.1 Föreningens namn är Gävles Resande intellektuella Studenter, förkortat GRiS.

§ 1.2 Föreningen har sitt säte vid Högskolan i Gävle.

§ 1.3 GRiS är politiskt och religiöst obunden.

§ 1.4 Föreningens ändamål är skapa gemenskap mellan både studenter vid Högskolan i Gävle och andra lärosäten genom resor och liknande event.

§ 1.5 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår fastslås mellan 1 maj och 30 april nästkommande år, i enlighet med Bokföringslagen kap. 3.


KAPITEL II: MEDLEMSKAP

§ 2.1 Medlem är den som erlagt medlemsavgiften samt är studerande eller har studerat vid Högskolan i Gävle.

§ 2.2 Medlemskapet är giltigt så länge man är aktiv medlem. Det aktiva medlemskapet avslutas för den som inte närvarat vid någon av föreningens arrangerade resor, årsmöte eller andra av föreningens arrangerade evenemang under en period av två år.

§ 2.3 Aktiva medlemmar äger rätt att ta del av föreningens samtliga handlingar, undantaget handlingar som faller under gällande lagstiftning.

§ 2.4 Endast aktiva medlemmar i föreningen har rätt att köpa föreningströjor.

§ 2.5 Medlem som utträder äger ej rätt till någon del av tillgångarna.

§ 2.6 Personer som suttit ett helt verksamhetsår i GRiS styrelse erhåller ett VIP-medlemskap. Innebärande att personen har livslångt medlemskap. Personen räknas som aktiv medlem enligt § 2.2 men blir inaktiv efter ett år.


KAPITEL III: RESOR

§ 3.1 En anordnad resa av GRiS, är en resa där minst 3 aktiva medlemmar är med och minst en ur styrelsen är med.

§ 3.2 Endast aktiva medlemmar och VIP-medlemmar i föreningen har rätt att åka på resor arrangerade av GRiS.


KAPITEL IV: ÅRSMÖTE

§ 4.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, mellan årsmötena har styrelsen fullmakt att besluta om föreningens angelägenheter.

§ 4.2 Årsmötet skall hållas en gång per år, mellan 1 maj och 31 maj.

§ 4.3 Aktiv medlem har närvaro-, yttrande- och rösträtt.

§ 4.4 Årsmötets beslutsmässighet:

          4.4.1. Årsmötet är beslutsmässigt, om minst 5% av föreningens aktiva medlemmar är närvarande.

          4.4.2. Räkning av antalet deltagare sker vid årsmötets öppnande.

          4.4.3. I frågorna gällande verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för föregående              verksamhetsår äger avgående styrelse ej rösträtt. Skulle omständigheterna vara sådana att frågan om ansvarsfrihet bordläggs,   måste ett extra årsmöte utlysas och hållas senast fyra månader senare.

§ 4.5 Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor utom frågor rörande stadgan för vilket särskilt stadgats. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning. Omröstning sker öppet, om inte medlem begär sluten omröstning.

§ 4.6 Kallelse till årsmötet ska anslås på föreningens informationskanaler senast tre veckor före årsmötet.

§ 4.7 Årsmöteshandlingar ska anslås senast tio dagar före årsmötet, inklusive motioner och propositioner.

§ 4.8 Motion kan lämnas av varje medlem senast 14 dagar före årsmötet till styrelsen. Dessa motioner ska till årsmötet åtföljas av styrelsens yttranden.

§ 4.9 Extra årsmöte kan sammankallas genom beslut av styrelsen, revisorn eller minst en tiondel av föreningens medlemmar.

§ 4.10 Det åligger årsmötet:

            att godkänna kallelse till årsmötet
            att godkänna dagordning
            att fastställa röstlängden
            att välja mötesordförande och mötessekreterare.
            att välja två justerare tillika rösträknare
            att behandla föregående verksamhetsårets:
                  Verksamhetsberättelse
                  Bokslut
                  Revisionsberättelse
            att pröva frågan om ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsårets styrelse.
            att fastställa medlemsavgiften.
            att fastställa verksamhetsplan för verksamhetsåret.
            att fastställa budget för verksamhetsåret.
            att välja:
                 Ordförande
                 Vice ordförande
                Kassör
            att fastställa antal styrelseledamöter
            att välja ledamöter
            att behandla till årsmötet inkomna motioner och propositioner
            att välja revisor samt suppleant

§ 4.11 Styrelsens förvaltning och verksamhet skall för varje verksamhetsår granskas av revisorerna, utsedda av det ordinarie årsmötet.


KAPITEL V: STYRELSEN

§ 5.1 I spetsen för föreningen står en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande och kassör samt det antal övriga ledamöter årsmötet beslutar. Exempel på övriga ledamöter är informationsansvarig, materialansvarig och PR-ansvarig.

§ 5.2 Styrelsen väljs på ordinarie årsmöte. Styrelsen i sin helhet äger rätt att genomföra fyllnadsval om en post lämnas vakant av årsmötet. Endast aktiva medlemmar är valbara till styrelsen.

§5.3 Det åligger styrelsen:

        att driva föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna och vad årsmötet beslutat.
        att till årsmötet avge verksamhetsberättelse omfattande styrelsens mandatperiod.
        att besluta i alla frågor som inte enligt dessa stadgar bör föreläggas årsmötet.
        att ordinarie styrelsemöten ska om möjligt hållas minst en gång i månaden. Kallelse till styrelsemöte sammankallas av   ordföranden.
        att välja firmatecknare

§ 5.4 Styrelsen är beslutsmässig när hälften av styrelsen är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 5.5 Vid beslut rörande utgifter krävs kvalificerad majoritet (2/3) om kassören motsätter sig förslaget.

§ 5.6 Ordförande, vice ordförande eller kassör kan bli firmatecknare, varav styrelsen väljer minst två. Firmateckningen sker var för sig.

KAPITEL VI: STADGAR

§ 6.1

        6.1.1. Vid tvist om tolkning av stadgan, gäller den mening årsmötet med kvalificerad majoritet (2/3) beslutar biträda.
        6.1.2. I annat fall gäller den tolkning styrelsen biträder.

§ 6.2 Beslut om förändring av stadga sker endast på ordinarie årsmöte med kvalificerad majoritet (2/3).


KAPITEL VII: UPPLÖSNING

§ 7.1 Beslut om upplösning av föreningen tages av två på varandra följande årsmöten, med kvalificerad majoritet (2/3).

§ 7.2 Vid upplösning skall föreningens medel tillfalla Gefle studentkår.